Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki
CARBOAUTOMATYKA S.A.

Szczegółowa oferta przedsiębiorstwa obejmuje usługi między innymi w branżach:

Górnictwo węgla

Górnictwo innych surowców skalnych

Energetyka

Ciepłownictwo

Hutnictwo

infrastruktura
drogowa

Koksownictwo

gospodarka
wodno-ściekowa

Tunele komunikacyjne

 • Usługi wykonywane w podziemiach kopalń​
 • Usługi wykonywane na powierzchni kopalń
 • Usługi wykonywane w zakładach pozagórniczych:

USŁUGI WYKONYWANE W PODZIEMIACH KOPALŃ

PRODUKTY DLA WYROBISK GÓRNICZYCH

Montaż systemów sterowania i nadzoru procesów technologicznych:

Kompleksów ścianowych i przodkowych

Kompleks ścianowy - układ obejmuje system zasilania, sterowania, współpracę blokad technologicznych, sygnalizacji ostrzegawczej i łączności porozumiewawczej zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego w skład którego mogą wchodzić:

 • Kombajn ścianowy dwudopływowy lub jednodopływowy,
 • Zespół pompowy,
 • Przenośnik zgrzebłowy ścianowy PZS
 • Przenośnik zgrzebłowy podścianowy PZP
 • Kruszarka na PZS
 • Kruszarka na PZP
 • Urządzenia blokad, sygnalizacji i łączności głośnomówiącej.

Zintegrowany system sterowania kompleksu przodkowego może obejmować układ sterowania:

 • kombajnu chodnikowego,
 • przenośnika zgrzebłowego lub podajnika taśmowego, zlokalizowanych bezpośrednio za kombajnem,
 • współpracy kombajnu z instalacją odpylającą przy wentylacji ssącej lub kombinowanej,
 • współpracy kombajnu z instalacją zespołu pompowego zraszania
 • urządzeń sygnalizacji i łączności głośnomówiącej,
 • oświetlenia,
 • wiertarki,
 • opcjonalnie urządzeń pomocniczych, zasilanych z wolnych odpływów stacji wieloodpływowej


Załadunku skipu i urządzeń przyszybowych

Urządzenia przyszybowe stanowią ciągi technologiczne urządzeń z napędami elektrycznymi. W skład ciągu technologicznego wchodzą:

 • wrota szybowe,
 • pomosty wahadłowe,
 • zapora szybowa,
 • zapychak,
 • zapora rozdzielcza,
 • hamulec torowy.

Transportu poziomego – przenośników taśmowych i zgrzebłowych

Przejdź do szczegółowego opisu:

Przenośniki taśmowe górnicze

Przenośniki taśmowe powierchniowe

Pompowni

Rozdzielni niskiego i średniego napięcia

Urządzeń klimatyzacyjnych

Przedmiotem jest wyposażenie elektryczne układu klimatyzacji grupowej, które realizuje następujące funkcje:

 • zasilanie wszystkich urządzeń wchodzących w skład wyposażenia elektrycznego;
 • sterowanie agregatami chłodniczymi oraz urządzeniami współpracującymi, przewidzianymi do zabudowy na stanowisku agregatu chłodniczego;
 • ścisłe współdziałanie urządzeń sterujących, które sterują agregatami chłodniczymi i urządzeniami współpracującymi, tworząc jeden zintegrowany system sterowania;
 • pomiar i kontrola wszystkich istotnych parametrów technicznych (temperatury, przepływy, ciśnienia) mających wpływ na poprawność procesu sterowania agregatami chłodniczymi, wody oraz wszystkimi urządzeniami współpracującymi;
 • obliczanie mocy chłodniczej agregatów chłodniczych;
 • wizualizację kontrolowanych parametrów i obliczonych wielkości oraz sygnalizację nieprawidłowości dla agregatów chłodniczych
 • transmisję danych dotyczących kontrolowanych parametrów oraz informacji o pracy wszystkich urządzeń ze wszystkich sterowników stanowiących wyposażenie układu agregatu chłodniczego do powierzchniowego systemu wizualizacji CarboVision.

Sygnalizacji manewrowej dróg transportowych

Gazometria automatyczna

 • pomiarowy system bezpieczeństwa,
 • centrala telemetryczna,
 • czujniki metanu,
 • czujniki stężenia tlenku węgla,
 • czujniki stężenia tlenu,
 • czujnik stężenia wodoru,
 • czujnik dwutlenku węgla,
 • czujniki gazów toksycznych,
 • czujniki prędkości przepływu powietrza,
 • czujniki gazów toksycznych,
 • czujniki parametrów środowiskowych,
 • czujniki różnicy ciśnień,
 • centralka dołowa sygnałów dwustanowych.

Inne

 • aparatura rozdzielcza i łączeniowa,
 • sprzęt oświetleniowy,
 • systemy TV przemysłowej,
 • iskrobezpieczny sterownik przemysłowy,
 • urządzenia łączności głośnomówiącej,
 • urządzenia do przesyłu i konwersji danych,
 • wagi taśmociągowe,
 • zasilacze iskrobezpieczne,
 • czujniki prądu,
 • podzespoły budowy przeciwwybuchowej.

Ognioszczelne urządzenia zasilające:

 • przemienniki częstotliwości,
 • rozruszniki tyrystorowe,
 • stacje kompaktowe,
 • wyłączniki stycznikowe i zespoły transformatorowe,
 • stacje transformatorowe,
 • pola rozdzielcze,
 • zestawy pompowe.

Indywidualne urządzenia pomiarowe

 • metanomierze,
 • mierniki wielogazowe,
 • mierniki jednogazowe,
 • przyrządy do pomiaru parametrów wentylacyjnych,
 • mierniki wielkości elektrycznych

Sprzęt strzałowy

 • zapalarki strzałowe,
 • omomierze strzałowe,
 • miernik prądów błądzących,
 • testery sprzętu strzałowego,
 • sieciowa zapalarka szybowa,
 • elektroniczny system ewidencji środków strzałowych.

 

USŁUGI WYKONYWANE NA POWIERZCHNI KOPALŃ

PRODUKTY DLA POWIERZCHNI

Dyspozytorskie systemy bezpieczeństwa

 • systemy gazometryczne – centrale metanometryczne,
 • systemy transmisji danych z podziemi kopalń (Ex),
 • stacje odmetanowania,
 • stacje wentylatorów głównego przewietrzania,
 • stacje geofizyki górniczej,
 • dyspozytornia zakładowa i urządzenia awaryjnego zasilania.

Automatyzacja zakładów przeróbki kopalin

 • system tworzenia mieszanek energetycznych,
 • stabilizacja gęstości cieczy ciężkiej,
 • systemy nadzoru wizyjnego.
 • system dozowania flokulanta,
 • klarometr.

Bilansowanie produkcji i nadzór sprzedaży węgla

 • punkty sprzedaży węgla,
 • zarządzanie zwałami,
 • systemy ważenia (wagi kolejowe, samochodowe, taśmociągowe, zbiornikowe),
 • urządzenia do automatycznego poboru próbek węgla

USŁUGI WYKONYWANE W ZAKŁADACH POZAGÓRNICZYCH:

KOMPLEKSOWA BUDOWA: OD IDEI, POPRZEZ KONCEPCJĘ, PROJEKT, WYKONAWSTWO, ODBIORY I URUCHOMIENIE

Tunele komunikacyjne

 • wykonanie centrum sterowania tunelem wraz z serwerownią,
 • wykonanie i montaż bramownic pod znaki zmiennej treści,
 • montaż i sterowanie sygnalizatorami świetlnymi,
 • montaż i sterowanie znakami zmiennej treści,
  montaż i sterowanie urządzeniami nagłaśniającymi,
 • wykonanie systemu CCTV,
 • integracja CCTV z systemem monitoringu miejskiego,
 • wykonanie i wyposażenie nisz technicznych,
 • wykonanie rozdzielnic drogowych.

Oczyszczalnie ścieków

 • oczyszczanie ścieków komunalnych jak i przemysłowych,
 • zasilanie i sterowanie,
 • systemy nadzoru,
 • systemy CCTV.

Zakłady odmetanowania i przepompownie gazu


Budynki inteligentne

 • rozdzielnie średniego napięcia,
 • rozdzielnie niskiego napięcia,
 • kompleksowe zasilenie budynku,
 • systemy kontroli dostępu,
 • systemy przeciwpożarowe,
 • systemy DSO system rozgłoszeniowy,
 • CCTV,
 • Ethernet,
 • wizualizacja i sterowanie wszystkimi systemami.

Kompleksowe
(od projektu po wykonanie i uruchomienie)
wykonanie Zakładów Przeróbczych:

 • pełen park maszynowy (przesiewanie, kruszarki, transport poziomy i pionowy, uławiacze żelaza, wzbogacanie węgla, DISA i osadzarki miałowe),
 • stacje dozowania flokulanta,
 • pełna wizualiacja procesów przeróbczych,
 • pełna automatyzacja procesu.

 

Pozostałe świadczone usługi:

W PKiMSA “Carboautomatyka” S.A. jest również biuro projektowe składające się z zespołu wysokiej klasy specjalistów posiadających uprawnienia projektowe i wykonawcze oraz duże doświadczenie zdobyte podczas realizacji różnych inwestycji.

Dowiedz się więcej…

Usługi z zakresu automatyki i rozwiązań sektora IT

Systemy automatyki i sterowania wraz z oprogramowaniem szczegółowo dostosowanym do wymagań Klienta.

Integracja rozwiązań automatyki i informatyki, systemy SCADA oraz narzędzia do raportowania wraz z dobraniem i dostarczeniem całego zaplecza sprzętowego (serwerownie, sieci, stacje robocze)

Dowiedz się więcej…

Świadczymy usługi w zakresie serwisowania, przeglądów i konserwacji.

Służymy swoim wsparciem technicznym 24h na dobę 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.

Dowiedz się więcej…