NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2021

Zawiadomienie

– ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia –

Działając na podstawie uchwały nr 30/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień 16 grudnia 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 1300 w siedzibie Spółki tj. w Tychach przy ul. Budowlanych 168, z proponowanym porządkiem obrad.

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru   Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
 7. Wolne wnioski, sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ciągle trwająca pandemia powoduje, iż na terenie Spółki utrzymuje się szereg obostrzeń mających zniwelować rozprzestrzenianie się choroby COVID-19. Przy wejściu na teren Spółki nadal obowiązują następujące środki zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się choroby:

 • przejście przez maty dezynfekcyjne,
 • obowiązkowy pomiar temperatury (osoby z temp. powyej 36,8 °C nie zostaną wpuszczone na salę obrad),
 • dezynfekowanie rąk.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są założyć maseczki ochronne na twarz.

Odległość pomiędzy Akcjonariuszami i pozostałymi uczestnikami (odległość krzeseł na sali obrad) będzie wynosiła 1,5 m.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz materiały objęte porządkiem obrad dostępne są w siedzibie PKiMSA „Carboautomatyka” S.A., po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (Dział Spraw Organizacyjno-Prawnych – tel. 32 32 34 262) i przy zachowaniu wszystkich obowiązujących
w Spółce środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

Materiały zostaną udostępnione również za pośrednictwem portalu dla Akcjonariuszy znajdującego się na stronie internetowej www.carbo.com.pl  (zakładka Firma / Materiały dla Akcjonariuszy / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2021).