ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2024

Tychy, dnia 22.05.2024

Zawiadomienie

– ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Działając na podstawie uchwały nr 7/2024 z dnia 11.03.2024 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień 22 maja 2024 roku (tj. środa) o godz. 1300 w siedzibie Spółki tj. w Tychach przy
ul. Budowlanych 168, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. za rok obrotowy 2023.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 oraz wyników z oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w roku obrotowym 2023.
 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2023 wraz ze opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek.
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2023.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek,
 2. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 3. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023,
 4. zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2023 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek,
 5. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2023,
 6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
 7. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 4. Wolne wnioski, sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

      Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz materiały objęte porządkiem obrad dostępne są w siedzibie PKiMSA „Carboautomatyka” S.A., po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (Dział Spraw Organizacyjno-Prawnych – tel. 32 32 34 262).

Materiały zostaną udostępnione za pośrednictwem portalu dla Akcjonariuszy znajdującego się na stronie internetowej www.carbo.com.pl  (zakładka Firma / Materiały dla Akcjonariuszy / Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2024).