POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Mając na względzie ochronę danych osobowych naszych Pracowników, Współpracowników, Kontrahentów, Kandydatów do pracy oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez naszą Spółkę, informujemy, że w związku z tym, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, PKiMSA „Carboautomatyka” S. A. z siedzibą w Tychach wprowadziła Politykę Ochrony Danych Osobowych. Realizując założenia ww. polityki oraz obowiązki wynikające z art. 13 i art. 14 RODO, poniżej wskazujemy informacje na temat zasad dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Klauzula informacyjna dla kontrahentów
 • Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji
 • Klauzula informacyjna dla pracowników Spółki

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest PKiMSA CARBOAUTOMATYKA SA, 43-100 Tychy, ul Budowlanych 168.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@carbo.com.pl;
 • telefonicznie: +48 32 32 34 262;
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. w przypadku, gdy pozostają Państwo lub mają Państwo pozostać naszymi Klientami:
  • w celu realizacji zawartych umów lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, których są Państwo stroną. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (dalej jako „RODO”) - dotyczy tych przypadków, w których stroną umowy zawartej z Administratorem jest lub ma być osoba fizyczna.
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celu świadczenia usług lub umów zawartych przez Administratora; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Administrator może podnosić w związku z prowadzoną działalnością lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, w celu realizacji umów w ramach Grupy Kapitałowej CARBOAUTOMATYKA i innych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych lub Państwa pracowników w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • w celach wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. w przypadku, gdy się z nami Państwo kontaktują - w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości, w tym także w celu odpowiedzi na wiadomości wysłane przez Państwa drogą mailową na ogólny adres Administratora / indywidualny adres jego pracownika. Dane osobowe ujawnione w tym zakresie będą przetwarzane w celach wynikających z korespondencji. Podstawą przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora, stanowiący przesłankę legalizującą przetwarzanie danych, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. w przypadku osób odwiedzających siedzibę Administratora – w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i ludzi. Podstawą przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora, stanowiący przesłankę legalizującą przetwarzanie danych, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. w innych przypadkach, gdy wyrażą Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora, w celach wskazanych w klauzuli zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane. W przypadku, gdy są Państwo stroną umowy zawartej z Administratorem, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym spółkom tworzącym Grupę Kapitałową CARBOAUTOMATYKA lub gdy jest to uzasadnione celem zawartej umowy – innym kontrahentom Administratora, bankom (wyłącznie w celu zapłaty wynagrodzenia) oraz firmom kurierskim i transportowym. Jeżeli skontaktują się z nami Państwo drogą listowną – odpowiedź na Państwa pismo może zostać przesyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku, gdy pojawi się konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane także kancelarii prawnej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwizacyjnych, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, w przypadku przetwarzania danych osobowych z uwagi na realizację uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt - dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 1. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo do jej wycofania w każdej chwili. W celu skorzystania z tego prawa, prosimy o kontakt – dane kontaktowe Administratora zostały wskazane powyżej.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli w Państwa ocenie, w czasie przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 2. W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, to ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji poszczególnych praw lub wystąpieniem innych konsekwencji wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy lub jej realizację.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, ich podanie jest w pełni dobrowolne. W tym zakresie, brak skutecznie wyrażonej zgody skutkować będzie niewykorzystaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli zgody.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE; ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (tj. bez ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI CARBOAUTOMATYKA S.A.

Z/S W TYCHACH, DOTYCZĄCA PROCESU REKRUTACJ

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PKiMSA Carboautomatyka S. A. z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy (dalej: Spółka Carboautomatyka).
 2. Spółka Carboautomatyka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych, dodając dopisek „inspektor ochrony danych” drogą elektroniczną: iod@carbo.com.pl, na adres pocztowy Spółki Carboautomatyka lub drogą telefoniczną: +48 32 323 42 62.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 22 1 § 1 kp. Pozostałe dane osobowe kandydata wskazane w dokumentach rekrutacyjnych, w tym wizerunek, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, stanowiącej przesłankę legalizującą, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku postępowań rekrutacyjnych, w wyniku których Spółka Carboautomatyka zatrudni Państwa w oparciu o inną umowę niż umowa o pracę, podstawą przetwarzania Państwa danych osobowym w toku postępowania rekrutacyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych jest dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dostęp do Państwa danych mają/będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy w szczególności pracownicy Działu Spraw Pracowniczych oraz Zarząd Spółki Carboautomatyka oraz organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego w Spółce Carboautomatyka oraz do 3 miesięcy po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
 6. Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo:
 7. żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
 8. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;
 9. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych;
 10. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych;
 11. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 12. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych.

W celu skorzystania z któregoś z powyżej wskazanych praw, prosimy o kontakt (dane kontaktowe zostały wskazane w punkcie 2).

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej oraz nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (tj. bez ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie są Państwo zobowiązani do wskazywania swoich danych osobowych, jednak w przypadku ich niepodania, Administrator nie będzie mógł uwzględnić Państwa w procesie rekrutacyjnym. Nie dotyczy to danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody. W tym zakresie, brak skutecznie wyrażonej zgody skutkować będzie niewykorzystaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli zgody.
 3. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem. Dla celów dowodowych, Spółka Carboautomatyka prosi o wycofywanie zgód w razie zaistnienia takiej potrzeby drogą pisemną bądź elektroniczną (dane kontaktowe zostały wskazane w punkcie 2 niniejszej klauzuli).
 4. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony zajmującego ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.

Klauzula informacyjna dla pracowników

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. z siedzibą w Tychach, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 116581, NIP: 6460009129, REGON: 271568644, kapitał zakładowy 1072180,00 w całości wniesiony.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@carbo.com.pl;
  2. telefonicznie: +48 32 32 34 262;
  3. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. realizacji postanowień zawartej umowy o pracę, w zakresie danych wymaganych przepisami prawa, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora w związku z zawartą umową, w szczególności z zakresu ubezpieczeń społecznych lub przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, czyli art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) w zw. z odpowiednim przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przepisami podatkowymi oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  2. udzielania pożyczek, ulg, zapomóg i innych świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
  3. w przypadku złożenia przez Państwa wniosku o gromadzenie środków w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – w celu realizacji przez Administratora ustawowych obowiązków związanych z gromadzeniem środków w PPK. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;
  4. dochodzenia ewentualnie przysługujących Administratorowi roszczeń, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora – postawą przetwarzania danych osobowych w ww. zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. ochrony obiektów należących do Administratora oraz osób i mienia w nim położonych w zakresie danych o Państwa wizerunku utrwalonym na zapisie z monitoringu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, czyli ochrony posiadanego przez niego mienia;
  6. realizacji umów zawieranych przez Administratora z jego kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli prowadzenia jego działalności gospodarczej;
  7. zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych stanowiących własność Administratora poprzez zainstalowane systemy GPS w tych pojazdach, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora – postawą przetwarzania danych osobowych w ww. zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  8. w innych celach, w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej, pisemnej zgody. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe co do zasady przez okresy wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub do czasu przedawnienia roszczeń – maksymalnie przez okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy. Państwa wizerunek, utrwalony w związku z monitorowaniem obiektów należących do Administratora, będzie przetwarzany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Dane osobowe, gromadzone w związku z udzielaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przetwarzane będą przez okres 5 lat od ich zgromadzenia. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (w przypadku ich niepodania, zawarcie umowy nie będzie możliwe). Nie dotyczy to danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody. W tym zakresie, brak skutecznie wyrażonej zgody skutkować będzie niewykorzystaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli zgody.
 6. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 7. przedsiębiorstwa zajmujące się doręczaniem przesyłek,
 8. podmiot leczniczy wykonujący obowiązki w ramach służby medycyny pracy,
 9. organy administracji publicznej, sądy,
 10. podmioty świadczące pomoc prawną;
 11. podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania informatycznego;
 12. kontrahenci Administratora;
 13. banki (wyłącznie w celu wypłaty wynagrodzenia);
 14. dostawca urządzeń GPS, zainstalowanych w pojazdach mechanicznych należących do Administratora (wyłącznie w przypadku poruszania się pojazdem z zainstalowanym urządzeniem GPS, w zakresie danych geolokalizacyjnych);
 15. instytucji finansowej, która prowadzi PPK (dotyczy osób korzystających z PPK)
 16. Uprzejmie informujemy, że na zasadach wynikających z RODO, mają Państwo prawo:
 17. żądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
 18. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania ich zmiany lub uzupełnienia;
 19. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora Państwa danych osobowych;
 20. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości danych;
 21. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą Administratorowi już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 22. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych, o ile Administrator przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw – uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych – dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.

 1. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować pisemnie, osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).
 2. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw może zostać złożony pisemnie, osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).
 3. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (tj. bez ingerencji człowieka).