POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Mając na względzie ochronę danych osobowych naszych Pracowników, Współpracowników, Kontrahentów, Kandydatów do pracy oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez naszą Spółkę, informujemy, że w związku z tym, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, PKiMSA „Carboautomatyka” S. A. z siedzibą w Tychach wprowadziła Politykę Ochrony Danych Osobowych. Realizując założenia ww. polityki oraz obowiązki wynikające z art. 13 i art. 14 RODO, poniżej wskazujemy informacje na temat zasad dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Klauzula informacyjna dla kontrahentów
 • Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji
 • Klauzula informacyjna dla pracowników Spółki
 • Klauzula informacyjna dla praktykantów i stażystów
 • Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy
 • Klauzula informacyjna dla Pełnomocników Akcjonariuszy

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. z siedzibą w Tychach, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 116581, NIP: 6460009129, REGON: 271568644, kapitał zakładowy 1 072 180,00 zł w całości wniesiony [dalej także jako „Administrator”].

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@carbo.com.pl;
 • telefonicznie: +48 32 32 34 262;
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. w przypadku, gdy pozostają Państwo lub mają Państwo pozostać naszymi Klientami:
  • jeśli są lub mają Państwo być stroną umowy - w celu realizacji zawartej umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, których są Państwo stroną. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (dalej jako „RODO”);
  • jeśli reprezentują Państwo stronę umowy – w celu realizacji zawartej umowy, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celu świadczenia usług lub umów zawartych przez Administratora; ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie Administrator może podnosić w związku z prowadzoną działalnością lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora, w celu realizacji umów w ramach Grupy Kapitałowej CARBOAUTOMATYKA i innych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych lub Państwa pracowników w tym zakresie jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w celach wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych lub ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisami podatkowymi lub ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 2. w przypadku, gdy się z nami Państwo kontaktują - w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości, w tym także w celu odpowiedzi na wiadomości wysłane przez Państwa drogą mailową na ogólny adres Administratora / indywidualny adres jego pracownika. Dane osobowe ujawnione w tym zakresie będą przetwarzane w celach wynikających z korespondencji. Podstawą przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora, stanowiący przesłankę legalizującą przetwarzanie danych, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. w przypadku osób odwiedzających siedzibę Administratora – w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i ludzi. Podstawą przetwarzania Państwa danych w tym zakresie jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora, stanowiący przesłankę legalizującą przetwarzanie danych, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. w innych przypadkach, gdy wyrażą Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora, w celach wskazanych w klauzuli zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane. W przypadku, gdy są Państwo stroną umowy zawartej z Administratorem, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym spółkom tworzącym Grupę Kapitałową CARBOAUTOMATYKA lub gdy jest to uzasadnione celem zawartej umowy – innym kontrahentom Administratora, bankom (wyłącznie w celu zapłaty wynagrodzenia) oraz firmom kurierskim i transportowym. Jeżeli skontaktują się z nami Państwo drogą listowną – odpowiedź na Państwa pismo może zostać przesyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku, gdy pojawi się konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane także kancelarii prawnej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane lub upływie okresu, wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane jedynie w celach archiwizacyjnych, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na zasadach określonych w RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, w przypadku przetwarzania danych osobowych z uwagi na realizację uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt - dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. Przed realizacją Państwa żądania, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo do jej wycofania w każdej chwili. W celu skorzystania z tego prawa, prosimy o kontakt – dane kontaktowe Administratora zostały wskazane powyżej.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

W celu prawidłowej realizacji Państwa prawa do cofnięcia zgody, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli w Państwa ocenie, w czasie przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy dane osobowe zostały wskazane przez Państwa osobiście:

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 2. W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, to ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji poszczególnych praw lub wystąpieniem innych konsekwencji wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy lub jej realizację.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, ich podanie jest w pełni dobrowolne. W tym zakresie, brak skutecznie wyrażonej zgody skutkować będzie niewykorzystaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli zgody.

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez inne osoby:

Państwa dane osobowe mogły zostać nam przekazane przez Państwa pracodawców, zleceniodawców, zamawiających itd. Dane osobowe, jakie mogły nam zostać przekazane, to imię i nazwisko, dane kontaktowe, a także inne – w przypadku, gdy wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku osób pełniących funkcje reprezentacyjne – dane osobowe mogły zostać przez nas pobrane z publicznie dostępnych rejestrów, np. rejestru przedsiębiorców KRS lub CEIDG.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE; ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (tj. bez ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacyjnego

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. z siedzibą w Tychach, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 116581, NIP: 6460009129, REGON: 271568644, kapitał zakładowy 1 072 180,00 zł w całości wniesiony – dalej jako „Administrator”.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, dodając dopisek „inspektor ochrony danych”, drogą elektroniczną: iod@carbo.com.pl, na adres pocztowy Administratora lub drogą telefoniczną: +48 32 323 42 62.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z 22 1 § 1 kp. Pozostałe dane osobowe kandydata wskazane w dokumentach rekrutacyjnych, w tym wizerunek, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, stanowiącej przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku postępowań rekrutacyjnych, w wyniku których Administrator zatrudni Państwa w oparciu o inną umowę niż umowa o pracę, podstawą przetwarzania Państwa danych osobowym w toku postępowania rekrutacyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Państwa odpowiedniej zgody, która stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych, wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dostęp do Państwa danych mają/będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy w szczególności pracownicy Działu Spraw Pracowniczych oraz Zarząd Administratora oraz organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego u Administratora oraz do 3 miesięcy po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub do czasu upłynięcia okresu wskazanego w klauzuli zgody.
 6. Uprzejmie informujemy, że na zasadach wynikających z RODO, mają Państwo prawo:
 7. żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
 8. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;
 9. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych;
 10. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych;
 11. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 12. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych;
 13. do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych – w przypadku, gdyby dane te były przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

W celu skorzystania z któregoś z powyżej wskazanych praw, prosimy o kontakt (dane kontaktowe zostały wskazane w punkcie 2). W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (tj. bez ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Nie są Państwo zobowiązani do wskazywania swoich danych osobowych, jednak w przypadku ich niepodania, Administrator nie będzie mógł uwzględnić Państwa kandydatury w procesie rekrutacyjnym.
 3. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować pisemnie, osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej). W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.
 • Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony zajmującego ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.

Klauzula informacyjna dla Pracowników

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. z siedzibą w Tychach, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 116581, NIP: 6460009129, REGON: 271568644, kapitał zakładowy 1 072 180,00 zł w całości wniesiony – dalej jako „Administrator”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@carbo.com.pl;
  2. telefonicznie: +48 32 32 34 262;
  3. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. realizacji postanowień zawartej umowy o pracę, w zakresie danych wymaganych przepisami prawa, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora w związku z zawartą umową, w szczególności z zakresu ubezpieczeń społecznych lub przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze, czyli art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z odpowiednim przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przepisami podatkowymi oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  2. w przypadku złożenia oferty i zawierania umowy w ramach zamówienia publicznego – w celu wykazania, że są Państwo zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, o ile wymaga tego specyfika zamówienia publicznego, realizowanego przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą Prawo zamówień publicznych (w szczególności art. 438 pzp);
  3. w przypadku wystąpienia przez Państwa z odpowiednim wnioskiem – w celu udzielania pożyczek, ulg, zapomóg i innych świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
  4. w przypadku złożenia przez Państwa wniosku o gromadzenie środków w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – w celu realizacji przez Administratora ustawowych obowiązków związanych z gromadzeniem środków w PPK. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych;
  5. w przypadku złożenia przez Państwa wewnętrznego zgłoszenie naruszenia prawa – w celu obsługi tego zgłoszenia. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz aktów prawnych wydanych na skutek implementacji ww. dyrektywy,
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, przeprowadzenia szkoleń lub certyfikacji, przyznania bonów lub nagród nie wynikających z Kodeksu pracy lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, organizacji wyjazdów służbowych z Państwa udziałem, wystawiania certyfikatów jakości, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora – postawą przetwarzania danych osobowych w ww. zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  7. ochrony obiektów należących do Administratora oraz osób i mienia w nim położonych w zakresie Państwa wizerunku utrwalonym na zapisie z monitoringu oraz danych zapisywanych w elektronicznym rejestrze wejść i wyjść – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, czyli ochrony posiadanego przez niego mienia;
  8. realizacji umów zawieranych przez Administratora z jego kontrahentami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli prowadzenia jego działalności gospodarczej;
  9. w przypadku, gdy korzystają Państwo z samochodów służbowych, w związku z realizacją obowiązków służbowych - w celu zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów mechanicznych stanowiących własność Administratora poprzez zainstalowane systemy GPS w tych pojazdach, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora – postawą przetwarzania danych osobowych w ww. zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  10. w innych celach, w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej, pisemnej zgody. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe co do zasady przez okresy wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub do czasu przedawnienia roszczeń - maksymalnie przez okres 50 lat (w przypadku umów zawartych do końca 2018 roku) lub 10 lat (w przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2019 roku), licząc od zakończenia roku, w którym łącząca nas umowa wygaśnie, zostanie rozwiązana lub wypowiedziana. Państwa wizerunek, utrwalony w związku z monitorowaniem obiektów należących do Administratora, będzie przetwarzany przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Dane osobowe, gromadzone w związku z udzielaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dane osobowe w rejestrze wewnętrznych zgłoszeń naruszeń prawa przetwarzane będą przez okres 5 lat od ich zgromadzenia. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (w przypadku ich niepodania, zawarcie umowy nie będzie możliwe). Nie dotyczy to danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody. W tym zakresie, brak skutecznie wyrażonej zgody skutkować będzie niewykorzystaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli zgody.
 6. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 7. przedsiębiorstwa zajmujące się doręczaniem przesyłek,
 8. podmiot leczniczy wykonujący obowiązki w ramach służby medycyny pracy,
 9. organy administracji publicznej, sądy,
 10. podmioty świadczące pomoc prawną;
 11. podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania informatycznego;
 12. kontrahenci Administratora;
 13. banki (wyłącznie w celu wypłaty wynagrodzenia);
 14. dostawca urządzeń GPS, zainstalowanych w pojazdach mechanicznych należących do Administratora (wyłącznie w przypadku poruszania się pojazdem z zainstalowanym urządzeniem GPS, w zakresie danych geolokalizacyjnych);
 15. instytucja finansowa, która prowadzi PPK (dotyczy osób korzystających z PPK).
 16. W przypadku, gdy są Państwo zaangażowani w realizację umów z kontrahentami z Bośni i Hercegowiny, Irlandii Północnej, Ukrainy, Turcji, Wietnamu lub Rosji, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do tych kontrahentów (imię i nazwisko, dane kontaktowe). Wobec Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, której częścią jest Irlandia Północna, została wydana decyzja Komisji Europejskiej, stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Wobec pozostałych z ww. krajów, takie decyzje nie zostały wydane, a przekazanie danych osobowych odbędzie się w oparciu o standardowe klauzule umowne i ewentualne dodatkowe uzupełniające środki bezpieczeństwa. Informacje na temat ww. zabezpieczeń, dostępne są u Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe jw.).
 17. Uprzejmie informujemy, że na zasadach wynikających z RODO, mają Państwo prawo:
 18. żądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
 19. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania ich zmiany lub uzupełnienia;
 20. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora Państwa danych osobowych;
 21. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości danych;
 22. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą Administratorowi już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 23. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych, o ile Administrator przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw, uprzejmie prosimy o kontakt– dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.

 1. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować pisemnie, osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej). W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw może zostać złożony pisemnie, osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej). W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.
 3. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (tj. bez ingerencji człowieka).

Klauzula informacyjna dla praktykantów i stażystów

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. z siedzibą w Tychach, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 116581, NIP: 6460009129, REGON: 271568644, kapitał zakładowy 1 072 180,00 zł w całości wniesiony – dalej jako „Administrator”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@carbo.com.pl;
  2. telefonicznie: +48 32 32 34 262;
  3. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
  1. zawarcia lub realizacji postanowień zawartej umowy, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawartą umową, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także z zakresu przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z powyżej wskazanymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
  2. w przypadku złożenia przez Państwa wewnętrznego zgłoszenie naruszenia prawa – w celu obsługi tego zgłoszenia. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz aktów prawnych wydanych na skutek implementacji ww. dyrektywy;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń Administratora, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora – postawą przetwarzania danych osobowych w ww. zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. ochrony obiektów należących do Administratora oraz osób i mienia w nim położonych w zakresie danych o Państwa wizerunku utrwalonym na zapisie z monitoringu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora;
  5. w innych celach, w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej, pisemnej zgody. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe co do zasady przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym ukończyli Państwo praktykę / staż. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane.
 5. W przypadku, gdy dane osobowe zostały wskazane przez Państwa samodzielnie, informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (w przypadku ich niepodania, zawarcie umowy nie będzie możliwe). Nie dotyczy to danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody. W tym zakresie, brak skutecznie wyrażonej zgody skutkować będzie niewykorzystaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli zgody.
 6. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie zostały podane przez Państwa bezpośrednio – informujemy, że dane te mogły zostać nam przekazane przez starostę, kierującego Państwa na staż do spółki Administratora. Dane osobowe, jakie zostały nam udostępnione, to imię i nazwisko, data urodzenia i adres.
 7. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 8. przedsiębiorstwa zajmujące się doręczaniem przesyłek,
 9. organy administracji publicznej, sądy,
 10. podmioty świadczące pomoc prawną;
 11. podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania informatycznego.
 12. Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 13. Uprzejmie informujemy, że na zasadach wynikających z RODO, mają Państwo prawo:
 14. żądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
 15. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania ich zmiany lub uzupełnienia;
 16. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora Państwa danych osobowych;
 17. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości danych;
 18. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą Administratorowi już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 19. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych, o ile Administrator przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw – uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych – dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.

 1. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować pisemnie, osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej). W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw może zostać złożony pisemnie, osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej). W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.
 3. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (tj. bez ingerencji człowieka).

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. z siedzibą w Tychach, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 116581, NIP: 6460009129, REGON: 271568644, kapitał zakładowy 1 072 180,00 zł w całości wniesiony – dalej jako „Administrator”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@carbo.com.pl;
  2. telefonicznie: +48 32 32 34 262;
  3. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
  1. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”), w szczególności poprzez:
 • żądanie dokonania zmiany w rejestrze akcjonariuszy oraz współpracę z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących dokonywania wpisów i zmiany wpisów w rejestrze akcjonariuszy, w tym także wpisów dotyczących Akcjonariuszy, którzy do 1 marca 2021 roku nie złożyli posiadanych akcji w celu ich dematerializacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z KSH, w szczególności w zw. z art. 328 [4] KSH;
 • sporządzenie i przechowywanie listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sporządzenie i przechowywanie list obecności i protokołów z Walnego Zgromadzenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 407 KSH, art. 410 KSH i 421 KSH;
 • przetwarzanie wniosków o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 401 KSH oraz innych wniosków Akcjonariuszy zgłoszonych w trakcie WZ na podstawie art. 421 KSH;
 • wykonywanie prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 412 KSH;
 • realizację prawa Akcjonariusza do zysku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 347 KSH i art. 328 [10] KSH;
  1. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, w przypadku wypłaty zysku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego;
  2. w przypadku spełnienia warunków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w celu zgłoszenia Państwa jako beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celach kontaktowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
  4. w innych celach, wskazanych w klauzuli zgody, w przypadku, gdy taka zgoda zostanie przez Państwa udzielona, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. W przypadku danych osobowych, które zostały podane przez Państwa samodzielnie - podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, nie będą mogli Państwo zostać akcjonariuszami Administratora. Nie dotyczy to danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, w takim przypadku niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niewykorzystaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli zgody.
 2. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Państwa, niniejszym Administrator wskazuje, że Państwa dane osobowe zostały mu przekazane przez podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy. Administrator otrzymał następujące dane osobowe: nazwisko i imię; adres zamieszkania albo adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych, a także adres poczty elektronicznej.
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe co do zasady przez okresy wymagana przepisami prawa lub przez okres istnienia Spółki w zależności od tego który z tych okresów będzie dłuższy. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach związanych z ochroną i dochodzeniem roszczeń będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Państwu lub Administratorowi. Nie dotyczy to danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – te dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu wycofania przez Państwa zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. organy państwowe, sądy, właściwe urzędy skarbowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  2. notariusze,
  3. banki realizujące wypłatę wynagrodzenia,
  4. przedsiębiorstwa zajmujące się doręczaniem przesyłek,
  5. podmioty świadczące pomoc prawną,
  6. podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania informatycznego, w tym oprogramowania służącego do zdalnego głosowania,
  7. inni Akcjonariusze oraz pełnomocnicy Akcjonariuszy,
  8. podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy.
 5. Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Uprzejmie informujemy, że na zasadach wynikających z RODO, mają Państwo prawo:
  1. żądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
  2. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania ich zmiany lub uzupełnienia;
  3. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora Państwa danych osobowych;
  4. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości danych;
  5. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą Administratorowi już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  6. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych, o ile Administrator przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw, uprzejmie prosimy o kontakt - dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.

 1. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować pisemnie, osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej). W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw może zostać złożony pisemnie, osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej). W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.
 3. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (tj. bez ingerencji człowieka).

Klauzula informacyjna dla Pełnomocników Akcjonariuszy

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. z siedzibą w Tychach, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 116581, NIP: 6460009129, REGON: 271568644, kapitał zakładowy 1 072 180,00 zł w całości wniesiony – dalej jako „Administrator”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@carbo.com.pl;
  2. telefonicznie: +48 32 32 34 262;
  3. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
  1. w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”), w szczególności poprzez:
 • sporządzenie i przechowywanie listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz sporządzenie i przechowywanie list obecności i protokołów z Walnego Zgromadzenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 407 KSH, art. 410 KSH i 421 KSH;
 • przetwarzanie wniosków o umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 401 KSH oraz innych wniosków pełnomocników Akcjonariuszy, zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia, na podstawie art. 421 KSH;
 • wykonywanie prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 412 KSH;
  1. w celach kontaktowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi uzasadniony interes Administratora;
  2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
  3. w innych celach, wskazanych w klauzuli zgody, w przypadku, gdy taka zgoda zostanie przez Państwa udzielona, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. W przypadku danych osobowych, które zostały podane przez Państwa samodzielnie - podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania danych osobowych nie będą mogli Państwo reprezentować Akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, w takim przypadku niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niewykorzystaniem Państwa danych osobowych w celach wskazanych w klauzuli zgody.
 2. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Państwa, Administrator niniejszym wskazuje, że Państwa dane osobowe zostały mu przekazane od Państwa mocodawców, w zakresie wynikającym z przekazanego pełnomocnictwa (przynajmniej imię i nazwisko).
 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, co do zasady, przez okresy wymagana przepisami prawa lub przez okres istnienia Spółki, w zależności od tego który z tych okresów będzie dłuższy. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach związanych z ochroną i dochodzeniem roszczeń będą przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Państwu lub Administratorowi. Nie dotyczy to danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – te dane będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu wycofania przez Państwa zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. organy państwowe, sądy, właściwe urzędy skarbowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  2. notariusze,
  3. przedsiębiorstwa zajmujące się doręczaniem przesyłek,
  4. podmioty świadczące pomoc prawną,
  5. podmioty zapewniające obsługę sprzętu oraz oprogramowania informatycznego, w tym oprogramowania służącego do zdalnego głosowania,
  6. inni Akcjonariusze oraz pełnomocnicy Akcjonariuszy.
 5. Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Uprzejmie informujemy, że na zasadach wynikających z RODO, mają Państwo prawo:
  1. żądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
  2. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania ich zmiany lub uzupełnienia;
  3. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora Państwa danych osobowych;
  4. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości danych;
  5. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą Administratorowi już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  6. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych, o ile Administrator przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw – uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych – dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.

 1. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować pisemnie, osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej). W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.
 2. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw może zostać złożony pisemnie, osobiście, listownie na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej). W celu prawidłowej realizacji Państwa praw, Administrator może zweryfikować Państwa tożsamość.
 3. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (tj. bez ingerencji człowieka).