PIĄTE WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Tychy, dnia 03.12.2020 r.

            Działając imieniem Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka), przy ul. Budowlanych 168,  43-100 Tychy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000116581, posiadającą nr NIP 6460009129, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875), wzywamy akcjonariuszy spółki Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2021 r.

            Dokumenty akcji należy składać, w siedzibie Spółki w Tychach, pod adresem ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 – 15:00.

            Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie Biuro Maklerskie w Warszawie, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z ww. ustawą:

  • wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie;
  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
  • wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki;
  • złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
  • moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;
  • po dniu 1 marca 2021r. wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy;
  • dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026r.