WEWNĘTRZNE POLITYKI

  • Kodeks Postępowania Etycznego
  • Polityka Antykorupcyjna
  • Zintegrowany System Zarządzania​

Kodeks Postępowania Etycznego jest jednym z podstawowych elementów, wspomagających proces budowy i rozwoju kultury organizacyjnej w każdej firmie. Zawarte w nim wartości oraz normy postępowania są zasadami pożądanymi w danej organizacji, wzmacniającymi normy postępowania określone w przepisach prawa. Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki – buduje zaufanie i prowadzi do przejrzystości działań zarówno wśród nas, pracowników Spółki, jak i otoczenia w którym działamy. Celem wprowadzenia niniejszego Kodeksu jest regulacja standardów etycznych, którymi winni kierować się pracownicy naszej Spółki zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i w zewnętrznych, a także wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania w codziennej pracy oraz kształtowanie świadomości etycznej pracowników. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. przyjmuje, że reputacja firmy i jej wizerunek są jednymi z najbardziej istotnych czynników rozwoju, a tym samym sukcesu Spółki. Ochrona tych wartości ma również fundamentalne znaczenie dla utrzymania wzajemnych dobrych relacji ze wszystkimi Partnerami biznesowymi.

Żywimy głęboką nadzieję, iż wdrożenie Kodeksu przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług oraz wzrostu zadowolenia z naszej pracy, zarówno wśród nas samych, jak i Kontrahentów. W rezultacie wpłynie to na zwiększenie kultury organizacyjnej oraz na poprawę wizerunku i umocnienie naszej pozycji na polskim rynku. Tworząc Kodeks Postępowania Etycznego, chcemy wyeksponować kluczowe wartości, wyznaczające sposób działania i podejmowania decyzji w Spółce, takie jak:
- zaangażowanie,
- rzetelność i staranność,
- profesjonalizm,
- uczciwość biznesowa,
- szacunek,
- poufność,
- bezstronność i niezależność w działaniu,
- dbałość o interesy Partnerów biznesowych,
- równe traktowanie wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

Zasady postępowania i przykłady zawarte w Kodeksie pokazują, jak realizować wyznawane wartości i jak postępować zgodnie z przyjętymi standardami. Warunkiem powodzenia wdrożenia Kodeksu jest zaangażowanie wszystkich pracowników w przestrzeganie przyjętych zasad, niezależnie od zajmowanego stanowiska, czy zakresu obowiązków. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. będąc w pełni świadomym znaczenia etyki w codziennej działalności gospodarczej, na zasadzie dobrowolności przyjmuje niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego i deklaruje, że we wszelkich działaniach rynkowych będzie kierować się jego postanowieniami. Głęboko wierzymy, że Kodeks będzie miał swój wymiar praktyczny – wyznawane wartości będą konsekwentnie respektowane w codziennej pracy przez nas wszystkich i dla naszego wspólnego dobra.

Spółka PKiMSA CARBOAUTOMATYKA S.A. dba o uczciwość biznesową i transparentność działań, wyznaje zasadę zero tolerancji dla korupcji we wszystkich aspektach działalności. Przestrzegane są wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy, które zakazują przekupstwa i korupcji, w tym celu Spółka dokłada wszelkich starań, aby upewnić się, że również przestrzegają ich Partnerzy biznesowi.

Celem Polityki Antykorupcyjnej jest:
- określenie i ustalenie podstawowych zasad i standardów, jak również środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom dopuszczenia się przez osoby działające w imieniu i na rzecz Spółki, w tym Pracowników Spółki, działań korupcyjnych i przekupstwa,
- ustalenie jednolitych zasad dotyczących postępowania w razie stwierdzenia działań korupcyjnych i przekupstwa,
- wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ryzyka korupcji w PKiMSA Carboautomatyka S.A. poprzez stworzenie nowoczesnej kultury organizacyjnej opartej na przestrzeganiu zasad etycznych oraz zaufaniu pomiędzy Pracownikami i Kierownictwem Spółki.

Pobierz dokument: Polityka antykorypcyjna