WEWNĘTRZNE POLITYKI

  • Polityka bezpieczeństwa informacji
  • Kodeks Postępowania Etycznego
  • Polityka Antykorupcyjna
  • Zintegrowany System Zarządzania​

Mając na względzie ochronę danych osobowych naszych Pracowników, Współpracowników, Kontrahentów oraz Kandydatów do pracy informujemy, iż z dniem 25 maja 2018 r. w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) PKiMSA „Carboautomatyka” S. A. z siedzibą w Tychach (dalej: Spółka Carboautomatyka) wprowadziła Politykę Bezpieczeństwa Informacji danych osobowych.

Znajdą w niej Państwo dane uwzględniające wymagania zawarte w odpowiednich aktach prawnych jak i normach krajowych i międzynarodowych. Akty prawne, którym niniejsza Polityka jest podporządkowana to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (stosowane od 25 maja 2018 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
Polityka ochrony danych Spółki Carboautomatyka (zwana dalej Polityką) opisuje działania organizacyjne i techniczne, których celem jest osiągniecie i utrzymanie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych oraz podniesienie poziomu świadomości Pracowników, Współpracowników, Kontrahentów oraz Kandydatów do pracy w zakresie ich ochrony. Polityka ustala zakres obowiązków i działań, osób i działów w procesie przetwarzania danych osobowych. Polityka ochrony danych realizuje zasadę rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Zgodnie z jej treścią administrator danych osobowych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie. Do celu wyznaczonego przez Politykę Spółka Carboautomatyka jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO dąży poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu ochrony aktywów przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Spółka Carboautomatyka w zakresie przetwarzania danych osobowych:
1) zatwierdza i publikuje dokumenty związane z ochroną danych osobowych, dotyczące wszystkich lub znacznej grupy pracowników (procedury, instrukcje, zarządzenia);
2) zapewnia odpowiednie pomieszczenia, stosownie zabezpieczone i wyposażone do przetwarzania i przechowywania danych osobowych;
3) zaznajamia pracowników z prawnymi oraz pracowniczymi konsekwencjami naruszenia ochrony danych osobowych;
4) zapewnia pracownikom szkolenia w zakresie poszerzania wiedzy i świadomości związanej z ochroną danych osobowych.

Celem Polityki jest wskazanie działań, jakie należy wykonać oraz ustanowienie zasad i reguł postępowania, które należy stosować, aby właściwie wykonać obowiązki administratora danych osobowych w zakresie zabezpieczenia danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności RODO.

Spółka Carboautomatyka w zakresie przetwarzania danych osobowych gwarantuje, iż dane osobowe są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmuje działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Przez bezpieczeństwo danych osobowych rozumie się zabezpieczenie tych danych, poprzez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa i założeniami Spółki Carboautomatyka.

Zakres przedmiotowy stosowania Polityki obejmuje wszystkie zbiory danych osobowych przetwarzane zarówno w formie elektronicznej jaki w formie papierowej.

Polityka obowiązuje wszystkich Pracowników, Współpracowników, Kontrahentów oraz Kandydatów do pracy w Spółce Carboautomatyka lub osoby mające dostęp do danych, których Carboautomatyka jest Admnistratorem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji w Spółka Carboautomatyka stosuje następujące ogólne zasady:
a) minimum przywilejów - przydzielanie praw dostępu tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności służbowych,
b) separacja obowiązków - zadania krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa danych osobowych nie mogą być realizowane przez jedną osobę,
c) domniemana odmowa - przyjęcie jako standardowych najbardziej restrykcyjnych ustawień, które można zwolnić jedynie w określonych sytuacjach.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKiMSA CARBOAUTOMATYKA SA, 43-100 Tychy, ul Budowlanych 168.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
• pod adresem poczty elektronicznej: iod@carbo.com.pl;
• telefonicznie: +48 32 32 34 210;
• pisemnie na adres siedziby Administratora.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. W niektórych sytuacjach przetwarzanie danych może odbywać się w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest np. bezpieczeństwo osób lub mienia oraz windykacja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
• dostępu do treści swoich danych osobowych;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• usunięcia swoich danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
• przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kodeks Postępowania Etycznego jest jednym z podstawowych elementów, wspomagających proces budowy i rozwoju kultury organizacyjnej w każdej firmie. Zawarte w nim wartości oraz normy postępowania są zasadami pożądanymi w danej organizacji, wzmacniającymi normy postępowania określone w przepisach prawa. Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki – buduje zaufanie i prowadzi do przejrzystości działań zarówno wśród nas, pracowników Spółki, jak i otoczenia w którym działamy. Celem wprowadzenia niniejszego Kodeksu jest regulacja standardów etycznych, którymi winni kierować się pracownicy naszej Spółki zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i w zewnętrznych, a także wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania w codziennej pracy oraz kształtowanie świadomości etycznej pracowników. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. przyjmuje, że reputacja firmy i jej wizerunek są jednymi z najbardziej istotnych czynników rozwoju, a tym samym sukcesu Spółki. Ochrona tych wartości ma również fundamentalne znaczenie dla utrzymania wzajemnych dobrych relacji ze wszystkimi Partnerami biznesowymi.

Żywimy głęboką nadzieję, iż wdrożenie Kodeksu przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług oraz wzrostu zadowolenia z naszej pracy, zarówno wśród nas samych, jak i Kontrahentów. W rezultacie wpłynie to na zwiększenie kultury organizacyjnej oraz na poprawę wizerunku i umocnienie naszej pozycji na polskim rynku. Tworząc Kodeks Postępowania Etycznego, chcemy wyeksponować kluczowe wartości, wyznaczające sposób działania i podejmowania decyzji w Spółce, takie jak:
- zaangażowanie,
- rzetelność i staranność,
- profesjonalizm,
- uczciwość biznesowa,
- szacunek,
- poufność,
- bezstronność i niezależność w działaniu,
- dbałość o interesy Partnerów biznesowych,
- równe traktowanie wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

Zasady postępowania i przykłady zawarte w Kodeksie pokazują, jak realizować wyznawane wartości i jak postępować zgodnie z przyjętymi standardami. Warunkiem powodzenia wdrożenia Kodeksu jest zaangażowanie wszystkich pracowników w przestrzeganie przyjętych zasad, niezależnie od zajmowanego stanowiska, czy zakresu obowiązków. Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA S.A. będąc w pełni świadomym znaczenia etyki w codziennej działalności gospodarczej, na zasadzie dobrowolności przyjmuje niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego i deklaruje, że we wszelkich działaniach rynkowych będzie kierować się jego postanowieniami. Głęboko wierzymy, że Kodeks będzie miał swój wymiar praktyczny – wyznawane wartości będą konsekwentnie respektowane w codziennej pracy przez nas wszystkich i dla naszego wspólnego dobra.

Spółka PKiMSA CARBOAUTOMATYKA S.A. dba o uczciwość biznesową i transparentność działań, wyznaje zasadę zero tolerancji dla korupcji we wszystkich aspektach działalności. Przestrzegane są wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy, które zakazują przekupstwa i korupcji, w tym celu Spółka dokłada wszelkich starań, aby upewnić się, że również przestrzegają ich Partnerzy biznesowi.

Celem Polityki Antykorupcyjnej jest:
- określenie i ustalenie podstawowych zasad i standardów, jak również środków organizacyjnych, kadrowych i technicznych, mających na celu przeciwdziałanie tworzeniu otoczenia sprzyjającego przypadkom dopuszczenia się przez osoby działające w imieniu i na rzecz Spółki, w tym Pracowników Spółki, działań korupcyjnych i przekupstwa,
- ustalenie jednolitych zasad dotyczących postępowania w razie stwierdzenia działań korupcyjnych i przekupstwa,
- wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ryzyka korupcji w PKiMSA Carboautomatyka S.A. poprzez stworzenie nowoczesnej kultury organizacyjnej opartej na przestrzeganiu zasad etycznych oraz zaufaniu pomiędzy Pracownikami i Kierownictwem Spółki.

Pobierz dokument: Polityka antykorypcyjna