WALNE ZGROMADZENIE 2020

Tychy, dnia 08.05.2020 r.

Zawiadomienie
– ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie uchwały nr 15/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień 23 maja 2020 roku (tj. sobota) o godz. 1300 (Hala Produkcyjna – parking wewnętrzny) Spółki tj. w Tychach przy ul. Budowlanych 168, z proponowanym porządkiem obrad. 

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru   Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. za rok obrotowy 2019.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. za rok obrotowy 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek.
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 oraz wyników z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek.
  3. podziału zysku za rok obrotowy 2019,
  4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019 oraz wyników z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
  6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
   w roku obrotowym 2019.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Domu Maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 14. Wolne wnioski, sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.