NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2020

Zawiadomienie

– ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia –

 

Działając na podstawie uchwały nr 25/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. zwołuje

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień 12 września 2020 roku (tj. sobota) o godz. 1300 w siedzibie Spółki tj. w Tychach przy ul. Budowlanych 168, z proponowanym porządkiem obrad.

 

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru   Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ‘Carboautomatyka” za rok 2019.
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy „Carboautomatyka” za rok 2019,
  3. uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKiMSA „Carboautomatyka” S.A.
 7. Wolne wnioski, sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Ciągle trwająca pandemia powoduje, iż na terenie Spółki utrzymuje się szereg obostrzeń mających zniwelować rozprzestrzenianie się choroby COVID-19. Przy wejściu na teren Spółki nadal obowiązują następujące środki zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się choroby:

 • przejście przez maty dezynfekcyjne,
 • obowiązkowy pomiar temperatury (osoby z temp. powyej 36,8 °C nie zostaną wpuszczone na salę obrad),
 • dezynfekowanie rąk.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są założyć maseczki ochronne na twarz i rękawiczki na ręce, które wydawane będą przy wejściu.

Odległość pomiędzy Akcjonariuszami i pozostałymi uczestnikami (odległość krzeseł na sali obrad) będzie wynosiła 2,5 m.

 

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz materiały objęte porządkiem obrad dostępne są w siedzibie PKiMSA „Carboautomatyka” S.A., po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (Dział Spraw Organizacyjno-Prawnych – tel. 32 32 34 262) i przy zachowaniu wszystkich obowiązujących
w Spółce środków zapobiegających rozprzestrzenianie się choroby COVID-19. Materiały zostaną udostępnione również za pośrednictwem portalu dla Akcjonariuszy znajdującego się na stronie internetowej www.carbo.com.pl  (zakładka Firma / Materiały dla Akcjonariuszy / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2020).