ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2023

Tychy, dnia 11.05.2023

Zawiadomienie

– ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie uchwały nr 17/2022 z dnia 28.04.2023 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień 25 maja 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 1400 w siedzibie Spółki tj. w Tychach przy
ul. Budowlanych 168, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. za rok obrotowy 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. za rok obrotowy 2022.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz wyników z oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w roku obrotowym 2022.
 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2022 wraz ze opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek.
 10. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2022.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek,
  2. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  3. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022,
  4. zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek,
  5. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2022,
  6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
  7. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie proponowanych zmian w Statucie Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej i zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.
 16. Wolne wnioski, sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

                Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu oraz materiały objęte porządkiem obrad dostępne są w siedzibie PKiMSA „Carboautomatyka” S.A., po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (Dział Spraw Organizacyjno-Prawnych – tel. 32 32 34 262).

Materiały zostaną udostępnione za pośrednictwem portalu dla Akcjonariuszy znajdującego się na stronie internetowej www.carbo.com.pl  (zakładka Firma / Materiały dla Akcjonariuszy / Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2023).