WALNE ZGROMADZENIE 2021

Tychy, dnia 28.05.2021 r.

Zawiadomienie
– ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie uchwały nr 19/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A. zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień 19 czerwca 2021 roku (tj. sobota) o godz. 1100 w siedzibie Spółki tj. w Tychach przy ul. Budowlanych 168, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie Porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. za rok obrotowy 2020.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. za rok obrotowy 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 oraz wyników z oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
  w roku obrotowym 2020.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2020.
 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2020 wraz ze opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  2. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek,
  3. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2020 oraz wyników z oceny Sprawozdania finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
  4. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2020,
  5. zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy „Carboautomatyka” za rok obrotowy 2020 wraz z opinią biegłego rewidenta opracowaną przez KPFK dr Piotr Rojek,
  6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
  7. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
   w roku obrotowym 2020.
 12. Wybór członków Rady Nadzorczej.
 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
 15. Wolne wnioski, sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.