Specjalista ds. BHP

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie obszarem BHP w zakładzie zgodnie z obowiązującymi procedurami – kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz PPOŻ
 • przeprowadzanie audytów stanu bezpieczeństwa,
 • przygotowywanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego zgodnie w wymogami prawnymi,
 • wsparcie merytoryczne w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 • raportowanie, tworzenie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej BHP,
 • analiza zdarzeń wypadkowych oraz wdrażanie działań zapobiegawczych
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP oraz pilnowanie terminów tych szkoleń
 • kierowanie na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne oraz pilnowanie terminów tych badań
 • opiniowanie nowych projektów maszyn oraz procesów technologicznych
 • przeprowadzanie kontroli parku maszynowego pod kątem zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontroli (PIP, PIS, PSP, WIOŚ)
 • współpraca z innymi działami firmy oraz partnerami zewnętrznymi
 • rekomendowanie i wdrażanie zmian zwiększających bezpieczeństwo pracy
 • aktywny udział w budowaniu i promowaniu świadomości bezpieczeństwa higieny pracy oraz ergonomii
 • nadzór i realizacja zagadnień związanymi z PPOŻ

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z zakresu BHP
 • 3 lata doświadczenia w firmie przemysłowo – produkcyjnej
 • znajomość obowiązujących przepisów w zakresie BHP, PPOŻ. (w tym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wg ISO 45001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO14001)
 • znajomość Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/WE
 • gotowość do sporadycznych zjazdów w podziemia kopalń
 • praktyka przeprowadzania postępowania powypadkowego
 • uprawnienia Inspektora PPOŻ
 • gotowość do podejmowania inicjatywy i wyzwań
 • prawo jazdy kat. B,

Dodatkowym atutem będzie:

 • uprawnienia SEP G-3D oraz SEP G-2D
 • zatwierdzenie OUG – dozór ruchu w kopalniach węgla kamiennego

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • atrakcyjny system wynagrodzeń
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i rozwój osobisty

 

Aplikację prosimy przesłać na adres e-mail: kadry@carbo.com.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z „Informacją dla kandydatów do pracy” zamieszczoną poniżej oraz zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych PKiMSA Carboautomatyka S. A.
  z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 168 moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacyjnym w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym oraz na 3 miesiące po jego zakończeniu.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych PKiMSA Carboautomatyka S.A. z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 168, moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę Carboautomatyka.
 3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej pn. „INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY” zamieszczoną w ogłoszeniu.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem przez Pani/Pana danych osobowych przez PKiMSA „Carboautomatyka” S. A. z siedzibą w Tychach.

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. funkcjonują w Spółce PKiMSA Carboautomatyka S.A. z siedzibą w Tychach poniższe zasady i informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę Carboautomatyka:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKiMSA Carboautomatyka S. A. z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy (dalej: Spółka Carboautomatyka).
2. Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do: danych kontaktowych, danych dotyczących przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień i umiejętności.
3. Spółka Carboautomatyka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych, dodając dopisek „inspektor ochrony danych” drogą elektroniczną: iod@carbo.com.pl, na adres pocztowy Spółki Carboautomatyka lub drogą telefoniczną: +48 32 323 42 62.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
a) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego w Spółce Carboautomatyka w związku z art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
b) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce Carboautomatyka w związku z art. 6 ust. 1 lit c) RODO na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa pracy.
5. Dostęp do Pani/Pani danych mają/będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy w szczególności pracownicy Działu Spraw Pracowniczych oraz Zarząd Spółki Carboautomatyka oraz organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego w Spółce Carboautomatyka oraz do 3 miesięcy po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spółki Carboautomatyka dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
9. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie jednak ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy pomiędzy Panią/Panem a Spółką Carboautomatyka.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem. Dla celów dowodowych, Spółka Carboautomatyka prosi o wycofywanie zgód w razie zaistnienia takiej potrzeby drogą pisemną bądź elektroniczną.
11. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana narusza przepisy RODO.