Księgowy/Księgowa

Miejsce pracy: Tychy

Zakres zadań:

 • księgowanie transakcji i dokumentów księgowych oraz ich kontrola pod względem formalnym i rachunkowym,
 • wystawianie i dekretowanie faktur krajowych i zagranicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • uczestnictwo w procesie zamykania ksiąg rachunkowych i uzgadniania kont,
 • sporządzanie JPK_V7
 • przygotowanie analiz, zestawień, sprawozdań na wewnętrzne i zewnętrzne potrzeby,
 • kontakty i współpraca z podmiotami zapewniającymi finansowanie zewnętrzne Spółki,
 • miesięczna kontrola sald kont księgowych,
 • sporządzanie zleconych sprawozdań do GUS i NBP.

Wymagania:

 • minimum 4 letnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego
 • pełna i praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów WORD, EXEL,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • wysoka motywacja oraz nastawienie na osiąganie wyznaczonych celów,
 • umiejętność efektywnego organizowania czasu pracy,
 • samodzielność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem, pracy pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość systemu Impuls,

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracy,
 • stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pracę pełną wyzwań i niestandardowych zadań.

Aplikację prosimy przesłać na adres e-mail: kadry@carbo.com.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z „Informacją dla kandydatów do pracy” zamieszczoną poniżej oraz zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych PKiMSA Carboautomatyka S.A. z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 168 moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacyjnym w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym oraz na 3 miesiące po jego zakończeniu.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych PKiMSA Carboautomatyka S.A. z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 168, moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę Carboautomatyka.
 3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej pn. „INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY” zamieszczoną w ogłoszeniu.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem przez Pani/Pana danych osobowych przez PKiMSA „Carboautomatyka” S. A. z siedzibą w Tychach.

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. funkcjonują w Spółce PKiMSA Carboautomatyka S.A. z siedzibą w Tychach poniższe zasady i informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę Carboautomatyka:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKiMSA Carboautomatyka S. A. z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy (dalej: Spółka Carboautomatyka).
 2. Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do: danych kontaktowych, danych dotyczących przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień i umiejętności.
 3. Spółka Carboautomatyka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych, dodając dopisek „inspektor ochrony danych” drogą elektroniczną: iod@carbo.com.pl, na adres pocztowy Spółki Carboautomatyka lub drogą telefoniczną: +48 32 323 42 62.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
 5. a) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego w Spółce Carboautomatyka w związku z art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
 6. b) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce Carboautomatyka w związku z art. 6 ust. 1 lit c) RODO na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa pracy.
 7. Dostęp do Pani/Pani danych mają/będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy w szczególności pracownicy Działu Spraw Pracowniczych oraz Zarząd Spółki Carboautomatyka oraz organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego w Spółce Carboautomatyka oraz do 1 miesiąca po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.
 9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spółki Carboautomatyka dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
 11. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie jednak ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy pomiędzy Panią/Panem a Spółką Carboautomatyka.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem. Dla celów dowodowych, Spółka Carboautomatyka prosi o wycofywanie zgód w razie zaistnienia takiej potrzeby drogą pisemną bądź elektroniczną.
 13. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana narusza przepisy RODO.