PKiMSA „CARBOAUTOMATYKA” S.A. poszukuje osób na stanowisko:

Członek Zarządu Dyrektor Robót Inwestycyjnych

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A.  z siedzibą w Tychach, ogłasza konkurs na stanowisko:

Członek Zarządu Dyrektor Robót Inwestycyjnych

 1. Zgłoszenie kandydatów należy składać w zamkniętych, niepodpisanych kopertach w Kancelarii PKiMSA „Carboautomatyka” S.A. z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Budowlanych 168 poziom II, w terminie do 26.02.2021 roku do godziny 15.00, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Członek Zarządu Dyrektor Robót Inwestycyjnych”.
 2. Zgłoszenie wysłane pocztą lub przesyłką kurierską będą rozpatrywane, jeżeli wpłyną do siedziby Spółki w terminie określonym w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia.
 3. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydować będzie data jego doręczenia do siedziby Spółki w Tychach.
 4. Wymagania formalne dla kandydatów na stanowisko Członek Zarządu Dyrektor Robót Inwestycyjnych:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierownika/ dyrektora kontraktu przy realizacji inwestycji, przy czym przynajmniej jeden z prowadzonych kontraktów powinien opiewać na wartość powyżej 50 mln zł;
 • praktyczna znajomość przepisów robót budowlanych i przetargów publicznych;
 • profesjonalizm, rzetelność, dobra organizacja pracy;
 • dyspozycyjność;
 • prawo jazdy kat. B;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Uprawnienia dozoru wyższego w zakładach górniczych;
 • Uprawnienia Budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
 • Aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kandydatom ubiegającym się o stanowisko Członek Zarządu Dyrektor Robót Inwestycyjnych oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Nagrodę roczną.
 1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 • list motywacyjny zawierający dane kontaktowe;
 • życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w odpisach poświadczonych przez kandydata (w tym między innymi dyplom ukończenia studiów wyższych, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydatów). W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
 • oświadczenie o tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego;
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji na stanowisku kierowniczym.
 1. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 01.03.2021 roku w siedzibie Spółki w Tychach przy ul. Budowlanych 168.
 3. Rada Nadzorcza powiadomi (telefonicznie lub mailowo) wybranych kandydatów na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Robót Inwestycyjnych, o zakwalifikowaniu ich do dalszego postępowania konkursowego i rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Spółki, w terminie od dnia 05.03.2021 roku.
 4. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
 6. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów, niezwłocznie po jego zakończeniu.
 7. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłaniania kandydatów, jak również przeprowadzenie postępowania dwuetapowego.

W takim przypadku Rada Nadzorcza prowadzić będzie rozmowy tylko z kandydatami zakwalifikowanymi do etapu II.

 1. Opis stanowiska, jak również dokumenty dotyczące Spółki (akt założycielski spółki, odpis z KRS spółki, sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019, bilans i rachunek zysków i strat za III kw. 2020 roku oraz statut PKiMSA „Carboautomatyka” S.A.) kandydat może uzyskać do wglądu osobiście w siedzibie Spółki w Tychach ul. Budowlanych 168 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z Działem Spraw Organizacyjno Prawnych (tel. 32 323 42 62) w godz. 7.00- 15.00 w terminie do dnia 25.02.2021 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie będą mieć przepisy określające funkcjonowanie spółek prawa handlowego.
 3. Zgłoszenie kandydata, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nie odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

PKiMSA Carboautomatyka S.A.

Jan Palarski

Aplikację prosimy przesłać na adres e-mail: kadry@carbo.com.pl
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zapoznanie się z „Informacją dla kandydatów do pracy” zamieszczoną poniżej oraz zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych PKiMSA Carboautomatyka S. A.
  z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 168 moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych wymaganych w procesie rekrutacyjnym w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym oraz na 3 miesiące po jego zakończeniu.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych PKiMSA Carboautomatyka S.A. z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 168, moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę Carboautomatyka.
 3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 4. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej pn. „INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY” zamieszczoną w ogłoszeniu.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem przez Pani/Pana danych osobowych przez PKiMSA „Carboautomatyka” S. A. z siedzibą w Tychach.

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. funkcjonują w Spółce PKiMSA Carboautomatyka S.A. z siedzibą w Tychach poniższe zasady i informacje związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę Carboautomatyka:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKiMSA Carboautomatyka S. A. z siedzibą w Tychach, ul. Budowlanych 168, 43-100 Tychy (dalej: Spółka Carboautomatyka).
2. Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do: danych kontaktowych, danych dotyczących przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień i umiejętności.
3. Spółka Carboautomatyka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych, dodając dopisek „inspektor ochrony danych” drogą elektroniczną: iod@carbo.com.pl, na adres pocztowy Spółki Carboautomatyka lub drogą telefoniczną: +48 32 323 42 62.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane:
a) w celu realizacji procesu rekrutacyjnego w Spółce Carboautomatyka w związku z art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
b) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce Carboautomatyka w związku z art. 6 ust. 1 lit c) RODO na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa pracy.
5. Dostęp do Pani/Pani danych mają/będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy w szczególności pracownicy Działu Spraw Pracowniczych oraz Zarząd Spółki Carboautomatyka oraz organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego w Spółce Carboautomatyka oraz do 3 miesięcy po jego zakończeniu. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Spółki Carboautomatyka dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.
9. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie jednak ich niepodanie skutkowałoby brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy pomiędzy Panią/Panem a Spółką Carboautomatyka.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem. Dla celów dowodowych, Spółka Carboautomatyka prosi o wycofywanie zgód w razie zaistnienia takiej potrzeby drogą pisemną bądź elektroniczną.
11. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana narusza przepisy RODO.