Polityka Jakości, Środowiskowa, BHP

POLITYKA JAKOŚCI
Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA stawia sobie za cel:
- osiągnięcie satysfakcji Klienta poprzez pełne zaspokojenie jego potrzeb i oczekiwań przy realizacji procesów produkcyjnych i usługowych w dziedzinie inwestycji – przemysłowych, infrastrukturalnych i w ochronie środowiska,
- oferowanie produktów w jakości zapewniającej umocnienie zajmowanej pozycji pośród firm działających w danym segmencie rynku,
- umacnianie pozycji rynkowej Spółki jako producenta wyrobów (urządzeń i systemów ochronnych) przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Cele te realizujemy poprzez działania w następujących kierunkach:
- ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz dostarczanych wyrobów,
- konsekwentne spełnianie wymagań Klienta i stosownych wymagań prawnych dla dostarczanego wyrobu na wszystkich etapach jego życia,
- współpraca z Klientem oraz ze wszystkimi stronami biorącymi udział w realizacji inwestycji (przemysłowych, infrastrukturalnych i w ochronie środowiska) oraz najlepsza realizacja powierzonych zadań,
- określenie i monitorowanie celów jakości dla procesów w przedsiębiorstwie,
- dostosowywanie zakresu i technologii realizacji produkcji wyrobów do potrzeb technicznych o możliwości finansowych Klienta oraz oferowanie Klientowi zróżnicowanych technicznie wyrobów,
- podejmowanie działań indywidualnie jak i zespołowo mających na celu zapobieganie i eliminowanie powstałych niezgodności oraz zmniejszanie zagrożeń i wykorzystywanie szans dla przedsiębiorstwa,
- systematyczne szkolenia wszystkich pracowników w zakresie podstaw i metod zarządzania jakością w celu wzrostu ich kwalifikacji. Motywacja pracowników do osiągnięcia celów jakości jest realizowana poprzez partnerski stosunek do nich kierownictwa i bezpośrednią komunikację pomiędzy kierownictwem a pracownikami na zasadzie przywództwa najwyższego kierownictwa,
- współpraca z zewnętrznymi dostawcami i wspólne dążenie do spełnienia wszelkich wymagań naszych Klientów w obopólnym interesie,
- monitorowanie procesów, które gwarantują jakość wyrobu i usługi poprzez zapewnienie jakości poszczególnych elementów procesów z uwzględnieniem ograniczeń związanych z ochroną środowiska naturalnego i wynikających z przepisów BHP.

Kierownictwo przedsiębiorstwa CARBOAUTOMATYKA SA zapewnia, że polityka jakości jest zrozumiała i wdrożona oraz, że są zapewnione środki do jej realizacji w warunkach wewnętrznego środowiska firmy tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów jakości.

Adekwatność polityki jakości i systemu jakości jest utrzymywana poprzez stosowanie okresowej oceny efektywności całego systemu jakości oraz planowanie stosownych działań.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA
PKiMSA CARBOAUTOMATYKA SA świadoma odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego zarówno przed obecnym, jak i przyszłymi pokoleniami, realizuje swoje prace z uwzględnieniem zasady zmniejszania niekorzystnych oddziaływań środowiskowych przy jednoczesnym poszanowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Stosując System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001 w zakresie projektowania, produkcji, kompletacji, montażu, sprzedaży i serwisu systemów automatyki procesów przemysłowych, zasilania i sterowania napędów elektrycznych oraz wykrywania i pomiarów stężeń gazów wybuchowych lub toksycznych, jak również wykonawstwa obiektów przemysłowych, infrastrukturalnych oraz w ochronie środowiska, ciągle się doskonalimy w zrozumieniu i poszanowaniu wszystkich składowych elementów środowiska naturalnego, na które zidentyfikowaliśmy możliwość wpływu w realizacji ww. działań.

Stałe elementy zarządzania środowiskowego CARBOAUTOMATYKA S.A. to:
- przestrzeganie obowiązujących środowiskowych wymagań prawnych i innych, np. stawianych przez Klientów,
- identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych,
- budowa eko-świadomości personelu, szczególnie w oparciu o określone kryteria operacyjne odniesione do wszystkich naszych znaczących aspektów środowiskowych,
- uwzględnienie kwestii środowiskowych w projektowaniu oferowanych systemów,
- zapobieganie awariom środowiskowym oraz gotowość minimalizacji ich skutków,
- dbałość o bezpieczeństwo pracowników oraz lokalnych mieszkańców,
- rozwój oferty wykonawstwa obiektów ochrony środowiska,
- minimalizacja niekorzystnych wpływów codziennej działalności oraz ciągle doskonalenie oparte m.in. o wyniki monitorowania i pomiarów środowiskowych.

Biorąc pełna odpowiedzialność za kreowanie świadomości ekologicznej w CARBOAUTOMATYKA SA deklaruję osobiste wsparcie, jak również niezbędne zasoby dla realizacji Polityki Środowiskowej oraz celów środowiskowych.

POLITYKA BHP
Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie CARBOAUTOMATYKA S.A. nabiera szczególnego znaczenia w kontekście naszej działalności prowadzonej nie tylko w siedzibie naszej firmy, ale przede wszystkim na terenie naszych zleceniodawców, jakimi są m.in. zakłady górnicze i budowy.

Troska o bezpieczeństwo pracowników własnych, osób reprezentujących Zleceniodawców, w obszarze których wykonujemy prace, jak również pracowników firm zewnętrznych realizujących prace na naszym terenie lub na terenie naszych Klientów w naszym imieniu, stanowi jeden z najważniejszych celów PKiMSA CARBOAUTOMATYKA S.A.

Świadomi tego, że od naszych decyzji i postępowania zależy życie i zdrowie wielu ludzi, konsekwentnie wykorzystujemy uznane w kraju i na świecie profesjonalne praktyki zmierzające do doskonałości w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wdrożenie Systemu Zarządzania BHP, zgodnego z normą PN-N-18001 w zakresie projektowania, produkcji, montażu, szkolenia i serwisu systemów: zasilania i sterowania napędów elektrycznych, automatyki procesów przemysłowych, wykrywania i pomiarów stężenia gazów wybuchowych lub toksycznych jak również w zakresie wykonawstwa obiektów przemysłowych, infrastrukturalnych i w ochronie środowiska, zapewnia nam skuteczność działania nie tylko w obszarze identyfikacji i spełniania przepisów prawnych i innych mających zastosowanie, lecz również w zakresie rozpoznawania i przestrzegania wymagań własnych i tych określanych przez Zleceniodawców.

Systematyczne doskonalenie organizacji i środowiska pracy oraz kompetencji personelu, przy efektywnym wykorzystaniu naszych zasobów, traktujemy priorytetowo dla zapobiegania wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym i  awariom a także innym sytuacjom niepożądanym mogącym spowodować uszczerbek na zdrowiu pracowników, Klientów i innych osób przebywających pod naszą opieką, a mogących być narażonymi na zagrożenia powstające w wyniku prowadzonych przez nas prac.

Deklaruję przestrzeganie niniejszej Polityki BHP poprzez między innymi osobiste wspieranie działań na rzecz zabezpieczania skuteczności jej realizacji, zapewniając ustalone zasoby oraz kreując kulturę pracy nacechowaną świadomością oraz aktywnym angażowaniem pracowników w stosowne procesy decyzyjne i wykonawcze.

Pliki do pobrania
Polityka BHP .jpg 452 kB Pobierz
Polityka Jakości .jpg 1.43 MB Pobierz
Polityka Środowiskowa .jpg 462 kB Pobierz