PKiMSA Carboautomatyka S.A.

Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki „Carboautomatyka” S.A., jest firmą o prawie 45-letniej tradycji.

Zatrudniamy doświadczoną, wysoko wykwalifikowana kadrę posiadającą uprawnienia projektowe, budowlane, zatwierdzenia branżowe.

Jesteśmy obecni na rynkach:
- górnictwa,
- energetyki,
- ciepłownictwa,
- hutnictwa,
- koksownictwa,
- gospodarki wodno-ściekowej,
- tuneli komunikacyjnych,
- infrastruktury drogowej.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWA OBEJMUJE:

DLA WYROBISK GÓRNICZYCH:

Systemy sterowania i nadzoru procesów technologicznych:
- kompleksów ścianowych i przodkowych,
- załadunku skipu i urządzeń przyszybowych,
- transportu poziomego – przenośników taśmowych i zgrzebłowych,
- pompowni,
- rozdzielni średniego napięcia,
- urządzeń klimatyzacyjnych,
- sygnalizacji manewrowej dróg transportowych.

Ognioszczelne urządzenia zasilające:
- przemienniki częstotliwości,
- rozruszniki tyrystorowe,
- stacje kompaktowe,
- wyłączniki stycznikowe i zespoły transformatorowe,
- stacje transformatorowe,
- pola rozdzielcze,
- zestawy pompowe.

Gazometria automatyczna:
- pomiarowy system bezpieczeństwa,
- centrala telemetryczna,
- czujniki metanu,
- czujniki stężenia tlenku węgla,
- czujniki stężenia tlenu,
- czujnik stężenia wodoru,
- czujnik dwutlenku węgla,
- czujniki gazów toksycznych,
- czujniki prędkości przepływu powietrza,
- czujniki gazów toksycznych,
- czujniki parametrów środowiskowych,
- czujniki różnicy ciśnień,
- centralka dołowa sygnałów dwustanowych.

Indywidualne urządzenia pomiarowe:
- metanomierz,
- mierniki wielogazowe,
- mierniki jednogazowe,
- przyrządy do pomiaru parametrów wentylacyjnych,
- mierniki wielkości elektrycznych.

Sprzęt strzałowy:
- zapalarki strzałowe,
- omomierze strzałowe,
- miernik prądów błądzących,
- testery sprzętu strzałowego,
- sieciowa zapalarka szybowa,
- elektroniczny system ewidencji środków strzałowych.

Inne:
- aparatura rozdzielcza i łączeniowa,
- sprzęt oświetleniowy,
- systemy TV przemysłowej,
- iskrobezpieczny sterownik przemysłowy,
- urządzenia łączności głośnomówiącej,
- urządzenia do przesyłu i konwersji danych,
- wagi taśmociągowe,
- zasilacze iskrobezpieczne,
- czujniki prądu,
- podzespoły budowy przeciwwybuchowej.

DLA POWIERZCHNI KOPALŃ

Dyspozytorskie systemy bezpieczeństwa:
- systemy gazometryczne - centrale metanometryczne,
- systemy transmisji danych z podziemi kopalń (Ex),
- stacje odmetanowania,
- stacje wentylatorów głównego przewietrzania,
- stacje geofizyki górniczej,
- dyspozytornia zakładowa i urządzenia awaryjnego zasilania.

Automatyzacja zakładów przeróbki kopalin:
- system tworzenia mieszanek energetycznych,
- stabilizacja gęstości cieczy ciężkiej,
- systemy nadzoru wizyjnego.
- system dozowania flokulanta,
- klarometr.

Bilansowanie produkcji i nadzór sprzedaży węgla:
- punkty sprzedaży węgla,
- zarządzanie zwałami,
- systemy ważenia (wagi kolejowe, samochodowe, taśmociągowe, zbiornikowe),
- urządzenia do automatycznego poboru próbek węgla.

W BRANŻACH POZAGÓRNICZYCH:

KOMPLEKSOWA BUDOWA – OD IDEI, POPRZEZ KONCEPCJĘ, PROJEKT, WYKONAWSTWO, ODBIORY I URUCHOMIENIE:

Tuneli komunikacyjnych:
- wykonanie centrum sterowania tunelem wraz z serwerownią,
- wykonanie i montaż bramownic pod znaki zmiennej treści,
- montaż i sterowanie sygnalizatorami świetlnymi,
- montaż i sterowanie znakami zmiennej treści,
- montaż i sterowanie urządzeniami nagłaśniającymi,
- wykonanie systemu CCTV,
- integracja CCTV z systemem monitoringu miejskiego,
- wykonanie i wyposażenie nisz technicznych,
- wykonanie rozdzielnic drogowych.

Budynków inteligentnych:
- rozdzielnie średniego napięcia,
- rozdzielnie niskiego napięcia,
- kompleksowe zasilenie budynku,
- systemy kontroli dostępu,
- systemy przeciwpożarowe,
- systemy DSO system rozgłoszeniowy,
- CCTV,
- Ethernet,
- wizualizacja i sterowanie wszystkimi systemami.

Oczyszczalni ścieków:
- oczyszczanie ścieków komunalnych jak i przemysłowych,
- zasilanie i sterowanie,
- systemy nadzoru,
- systemy CCTV.

Zakładów odmetanowania i przepompownie gazu

Kompleksowe (od projektu po wykonanie i uruchomienie) wykonanie Zakładów Przeróbczych:
- pełen park maszynowy (przesiewanie, kruszarki, transport poziomy i pionowy, uławiacze żelaza, wzbogacanie węgla, DISA i osadzarki miałowe),
- stacje dozowania flokulanta,
- pełna wizualiacja procesów przeróbczych,
- pełna automatyzacja procesu.

BIURO PROJEKTÓW
W PKiMSA "Carboautomatyka" S.A. jest również biuro projektowe składające się z zespołu wysokiej klasy specjalistów posiadających uprawnienia projektowe i wykonawcze oraz duże doświadczenie zdobyte podczas realizacji różnych inwestycji.

OFERTA:
wykonywanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy, modernizacji i rozbudowy:
- zakładów przeróbki mechanicznej węgla i innych kopalin stałych,
- obiektów budownictwa przemysłowego,
- automatyzacji procesów technologicznych,
- zakładów wzbogacania odpadów górniczych,
- zakładów do produkcji kompozytowych paliw,
- systemów transportu, składowania i magazynowania materiałów sypkich oraz rozładunku i załadunku,
- układów kruszenia i przesiewania,
- instalacji odwadniania,
- instalacji odpylania,
- instalacji technologicznych,
- instalacji elektrycznych,
- automatyki i sterowania,
- sieci wodociągowych, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych.

świadczy usługi projektowe w branżach: - technologicznej,
- maszynowej,
- budowlanej,
- elektrycznej,
- instalacyjnej,
- automatyki i informatyki.

DZIAŁ SERWISU
Świadczy usługi w zakresie serwisowania, przeglądów i konserwacji:
- systemów sterowania i automatyki,
- rozdzielnic średniego napięcia,
- systemów telewizji przemysłowej,
- systemów monitoringu i sterowania poprzez sieć telefonii komórkowej GSM,
- płynna regulacja układów napędowych,
- monitorowania parametrów pracy urządzeń,
- wag przemysłowych wraz z systemami ważenia,
- przetwornic częstotliwości o mocach do 1 MW,
- instalacji oświetleniowych,
- aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z wzorcowanie przetworników ciśnienia i temperatury,
- pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wraz z analiza parametrów sieci,
- pomiarów termowizyjnych,
- infrastruktury tuneli komunikacyjnych.

Służymy swoim wsparciem technicznym 24h na dobę 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.

Jako GRUPA "CARBOAUTOMATYKA" oferując swoje produkty i usługi zapewniamy terminową i profesjonalną realizację kontraktów, zadań i pojedynczych zleceń.